Klacht Beslist.nl: beslist.nl heeft awcenter.nl opgenomen als webshop terwijl die geen bestelde producten uitlevert

Klachtnummer
# 44481
Gebruiker
Schuurbiers APJ
Datum
4 reacties

Details

De klacht

Bestelling gedaan voor Galaxy Acer via beslist.nl. Betaling veilig verricht via IDEAL. Geen uitlevering van de smartphone plaatsgehad. Aangifte gedaan en bank geinformeerd. Stuitend dat beslist.nl geen controle heeft gedaan op de webshop, niet de keurmerken heeft nagetrokken en online geen klachtenprocedure heeft. Zij geven aan enkel webshops te promoten maar en met klanten met klachten doorstuurt naar de webshops. Zou graag reactie willen van beslist.nl waarom er geen manier is om klachten achter te laten zodat er tijdig gereageerd kan worden op het moment dat oplichting plaats vindt op webshops die zij hebben opgenomen in hun systeem (daarmee passeren zij dus de mogelijkheden om problemen te voorkomen). Ik overweeg een klacht bij Google neer te leggen vanwege misleiding hetgeen tot opschorting van de uitingen van beslist.nl kan leiden. Tevens stuitend zijn de positieve reviews die achtergelaten zijn (en die blijkbaar alleen op valse gronden kunnen zijn).

De oplossing

Reactie van beslist.nl over het ontbreken van een klachtenprocedure - het niet snel kunnen melden van klachten over misleiding en oplichting had eerder voorkomen kunnen worden - hoe kunnen er positieve reviews worden achtergelaten voor deze organisatie ... ik verwacht compensatie van door mij geleden schade

4 reacties

 1. Auteur
  Beslist.nl
  Datum
  Beslist.nl betreurt het zeer dat een van de aangesloten webshops, AWcenter, tot nu toe zijn verplichtingen niet is nagekomen en betaalde bestellingen niet heeft geleverd. Bij beslist.nl zijn ruim 8900 shops aangesloten. Wij controleren zorgvuldig alle shops bij aanmelding. Het komt zelden tot nooit voor dat we geconfronteerd worden met een handelwijze als die van AWcenter. De interne checks en controles gaven geen enkele aanleiding om AWcenter als onbetrouwbare shop te kwalificeren.Op het moment dat er klachten bij ons binnenkwamen, is contact gezocht met de shop en bij geen gehoor is deze van de site verwijderd.Uiteraard doen we er alles aan om te voorkomen dat shops in ons bestand de klant misleiden. We hanteren al scherpe voorzorgsmaatregelen. Maar we gaan die nog verder aanscherpen. Consumenten die aankopen hebben gedaan bij AWcenter die niet zijn geleverd, raden we aan om aangifte te doen bij de politie.
 2. Auteur
  Beslist.nl
  Datum
  Geachte heer/mevrouw Schuurbiers,Naar aanleiding van uw melding over AW-center, berichten wij u als volgt. Wij willen als beslist.nl een melding maken bij de Officier van Justitie, samen met Webshop Keurmerk. Wij hopen dat er dan grondig naar de zaak wordt gekeken en dat men ook daadwerkelijk zal over gaan tot vervolging. Wij willen u hiervoor vragen ons toestemming te geven, om namens u een melding te maken bij de Officier van Justitie. Mocht u reeds aangifte hebben gedaan, dan vragen wij u deze te zenden aan klantenservice@beslist.nl met daarbij een korte beschrijving van uw klacht. Wij zullen alle klachten verzamelen en via deze manier trachten de Officier van Justitie een goed en overzichtelijk dossier aan te leveren. Wij horen graag van u.Met vriendelijke groet,
  beslist.nl
 3. Auteur
  Schuurbiers APJ
  Datum
  Beste beslist.nl,Allereerst dank voor uw reactie op klachtenkompas. Via deze weg stuur ik u de digitale aangifte die door mij is gedaan. Ik ben aangenaam verrast door de reactie die, onverwacht, toch nog is binnengekomen. Ondanks het feit dat ik het nog steeds jammer vind dat jullie nog geen contactformulier hebben, stel ik deze opstelling om namens gedupeerden te helpen, bijzonder op prijs.Met vriendelijke groet,
 4. Auteur
  Beslist.nl
  Datum
  Geachte heer Schuurbiers,Dank voor uw reactie. We hebben een en ander in goede orde ontvangen.Met vriendelijke groet,
  beslist.nl

Ook een klacht indienen over Beslist.nl?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen