Klacht Beslist.nl: Beslist.nl helpt oplichter en dupeert veel klanten!

Klachtnummer
# 44361
Gebruiker
Rianc
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Op 14.12.2013 met hulp via de website www.beslist.nl terecht gekomen op www.awcenter.nl. Hier heb ik een I-phone 5 gekocht, maar deze website bleek van een oplichter!

Ik ben erg boos dat beslist.nl zonder blijkbaar een deugdelijke controle op deze wijze oplichting in de hand heeft gewerkt. Ze geven nota bene keurmerken aan die niks waard blijken te zijn. Als winnaar van de publieksprijs 2013 voor beste vergelijkingssite ga ik er vanuit dat ze enkel met betrouwbare bedrijven samenwerken en hierop streng controleren.

De oplossing

Ik stel beslist.nl verantwoordelijk voor mijn verlies van € 519,- en wil dit bedrag terug ontvangen!

1 reactie

 1. Auteur
  Beslist.nl
  Datum
  Beslist.nl betreurt het zeer dat een van de aangesloten webshops, AWcenter, tot nu toe zijn verplichtingen niet is nagekomen en betaalde bestellingen niet heeft geleverd. Bij beslist.nl zijn ruim 8900 shops aangesloten. Wij controleren zorgvuldig alle shops bij aanmelding. Het komt zelden tot nooit voor dat we geconfronteerd worden met een handelwijze als die van AWcenter. De interne checks en controles gaven geen enkele aanleiding om AWcenter als onbetrouwbare shop te kwalificeren.Op het moment dat er klachten bij ons binnenkwamen, is contact gezocht met de shop en bij geen gehoor is deze van de site verwijderd.Uiteraard doen we er alles aan om te voorkomen dat shops in ons bestand de klant misleiden. We hanteren al scherpe voorzorgsmaatregelen. Maar we gaan die nog verder aanscherpen. Consumenten die aankopen hebben gedaan bij AWcenter die niet zijn geleverd, raden we aan om aangifte te doen bij de politie.

Ook een klacht indienen over Beslist.nl?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen