Opgelost door Eneco: Niet toepassen van de gedragscode door Eneco!!!

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 14415
Gebruiker
Anoniem
Datum
2 reacties

Details

Klacht

Onderwerp: Klacht over energieleverancier Eneco.
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij dien ik, E.M.L. Grijsbach, de volgende klacht in. Op donderdagmiddag 27 oktober 2012 stond de heer van Kempen van Eneco voor mijn deur. Hij deelde mij mede dat ik bij Eneco voordeliger uit zou zijn met het betrekken van energie. Hij vroeg mij naar mijn verbruik van gas en elektriciteit het afgelopen jaar waarop ik die gegevens globaal mededeelde. Hij berekende buiten voor de deur met behulp van een laptop hoeveel ik voor de door mij opgegeven eenheden aan energie zou gaan betalen en deelde mij mede dat mijn voorschotnota bij Eneco ongeveer € 120,-- per maand zou zijn. Hij vroeg mij nu van welke energieleverancier ik energie afnam en wat ik maandelijks aan voorschot betaalde. Ik deelde hem mede dat ik van Energie Direct energie afnam en dat mij hiervoor in totaal € 142,-- in rekening werd gebracht. Van Kempen zei dat ik bij Eneco voor afname van gas en elektriciteit onder dezelfde voorwaarden als bij Energie Direct een stuk voordeliger uit zou zijn. Het kwam erop neer dat indien ik niet kosteloos zou overstappen van Energie Direct naar Eneco ik een dief van mijn eigen portemonnaie zou zijn. Omdat het aanbod dat de heer van Kempen mij deed aantrekkelijk leek verzocht ik hem nu binnen te komen waarna de heer van Kempen opnieuw mijn voorschotnota bij Eneco berekende nadat ik hem het juiste verbruikgegevens van gas en elektriciteit had medegedeeld. Hij rekende nu uit dat mijn voorschotbedrag bij Eneco € 111,00 zou zijn. Van Kempen zei dat het uiteindelijk enkele euro’s meer kon zijn doch dat ik maximaal € 120,-- aan voorschot bij Eneco zou gaan betalen en ik er dus zeker op jaarbasis dus 12 x € 22,-- = € 264,-- op vooruit zou gaan. Van Kempen zei dat mijn netwerkbeheerder net als bij Energie Direct Enexis zou blijven en dat daar verder niets in zou veranderen. Door over te stappen van Energie Direct naar Eneco zou ik mij verplichten een 3-jarig contract genaamd Hollandse Wind met Eneco aan te gaan waarbij ik het 1e jaar ook nog eens € 75, - kreeg aangeboden omdat ik nieuwkomer was bij Eneco. Daar de heer van Kempen mij nu overtuigd had dat dit een goed aanbod was van Eneco tekende ik nu in voor dit 3 jarig contract.
Op 27 oktober 2012 werd ik door Eneco gebeld en werden mijn gegevens geverifieerd. Tevens werden mij per E-mail de voorwaarden van de overeenkomst en de tarieven van gas en elektriciteit doorgemaild.
Bij het doorlezen van de tarieven stuitte ik in de aanhef in de kolom: “Wat betaalt U aan leveringskosten” op de zinsnede: “De netwerkkosten betaalt U aan uw netbeheerder”. Ik zag nu dat helemaal onder op het tarievenblad voor gas als voor elektriciteit in “zeer kleine” letters stond geschreven dat de bijkomende netwerkkosten voor een gemiddeld gezin aan gas € 168,90 en aan elektriciteit € 244,59 bedroegen.
Daar de heer van Kempen mij had medegedeeld dat ik er jaarlijks op zijn minst € 264,-- op vooruit zou gaan en hij verder niet gesproken had over deze bijkomende kosten belde ik voor de zekerheid naar Eneco met de vraag of er naast de Eneco voorschotnota door de netwerkbeheerder ook nog kosten in rekening zouden worden gebracht. Hierop antwoordde men dat ik naast de maandelijkse voorschotnota van Eneco, welke volgens de werkneemster ongeveer € 119,-- zou gaan bedragen, ik ook aan netwerkbeheerder Enexis nog in totaal gemiddeld € 413,49 per jaar, zijnde € 34,46 per maand diende te betalen. Dit hield in dat ik totaal voor de afname van gas en elektriciteit bij Eneco €153,46 (€119,-- en € 34,46) zou gaan betalen. Dit zou € 12,46 per maand meer zijn als bij mijn huidige energieleverancier Energie Direct. Mij bleek nu dat van het hele verhaal van de heer van Kempen niets overbleef. Ik verzocht de werkneemster van Eneco nu om het telefoonnummer van de heer van Kempen omdat ik vond dat deze mij verkeerd had voorgelicht en ik hem dit persoonlijk wilde zeggen. Zij zei niet over diens telefoonnummer te beschikken. Ik werd hierop doorverbonden met de heer Maarten Riedijk. Na hem het gebeurde te hebben medegedeeld deelde deze mij mede dat de heer van Kempen niet verplicht was om mij mede te delen dat Enexis afzonderlijk nog netwerkkosten in rekening zou brengen maar dat de heer van Kempen mij wel heel duidelijk had moeten aangeven wat ik aan totale kosten voor de levering van energie door Eneco per maand zou gaan betalen. Volgens de heer van Riedijk was de wijze waarop de heer van Kempen mij als klant geworven had niet volgens de gedragcode van Eneco gegaan welke inhoud de klant goed en eerlijk voor te lichten. De heer van Kempen was volgens de heer van Riedijk een uitzendkracht die voor Eneco werkte. De heer van Riedijk verontschuldigde zich namens Eneco voor de slechte voorlichting en de oneerlijke manier van klantenwerving door de heer van Kempen, Eneco distantieerde zich van dit optreden. De heer van Riedijk gaf aan het gebeurde met de leiding van Eneco te bespreken. Ik deelde de heer van Riedijk mede per direct mijn contract met Eneco op te zeggen waarvoor hij zou zorgdragen. Ik zou hierover per E-mail worden geïnformeerd. Ik deelde de heer van Riewijk mede m.b.t. het gebeurde een klacht in te zullen dienen.
Opmerkingen:
• De daadwerkelijk extra netwerkkosten worden wel heel erg klein geschreven onderaan als laatste regel in het tariefoverzicht van Eneco, mogen kennelijk niet opvallen.
• In het tariefoverzicht wordt niet “duidelijk” gesteld dat de afnemer van energie er rekening mee dient te houden dat er naast de voorschotnota van Eneco nog een aparte rekening voor het gebruik van het netwerk van de netwerkbeheerder volgt. (Dit is namelijk bij Energie Direct niet het geval.) Dit moet er volgens mij heel duidelijk komen te staan.
• Eneco stelt dat zij handelt volgens de gedragcode Consument en Energieleverancier 2009, welke beoogt bij te dragen aan het vertrouwen van consumenten in de vrije energiemarkt en consumenten goed te zullen voorlichten en op een eerlijke en goede manier klanten te werven. Eneco waarborgt dat deze gedragscode door eenieder wordt nageleefd die voor of namens Eneco contact met een consument heeft over de werving, het aangaan van leveringsovereenkomsten voor energie en daaraan gerelateerde contacten. Eneco moet daarbij ook specifiek ingaan op de eigen klantenservice en ter zake door hem in te schakelen derden, zoals call centra en colportagebedrijven. (heer van Kempen) Eneco (de heer Riedijk) kan zich niet verschuilen achter derden, Eneco heeft de eindverantwoordelijk in deze.
• Ik dien deze klacht in om te voorkomen dat vele mensen verkeerd worden voorgelicht door Eneco waardoor zij het contract met hun bestaande energieleverancier opzeggen om goedkoper uit te zijn doch na opzegging erachter komen dat zij duurder uit zijn met alle gevolgen en beslommeringen van dien. (In mijn geval € 12,46 duurder per maand terwijl ik er volgens Eneco feitelijk € 35,46 op vooruit zou gaan.)

Gewenste oplossing

Meer duidelijkheid naar de klant toe. Tranparantie, ingevolgde de gedragscode werken!!!
Geboden oplossing
Status
opgelost
Beoordeling
happy

2 reacties

 1. Auteur
  Eneco
  Datum
  Geachte heer Grijsbach,Hartelijk dank dat u ons informeert over uw ervaring met het bezoek van de deur-aan-deur-medewerker, die namens Eneco bij u langs is geweest. Ik stel graag voorop dat we een eerlijke en respectvolle klantwerving erg belangrijk vinden. Het is niet onze intentie geweest om u niet duidelijk te informeren over de transportkosten die u maandelijks ook betaalt aan uw netbeheerder. Graag licht ik toe dat de transportkosten altijd gelijk zijn, onafhankelijk van bij welke energieleverancier u de energie afneemt. Dat er een vergelijking is gemaakt tussen uw termijnbedrag bij de huidige leverancier inclusief transportkosten, ten opzichte van een termijnbedrag bij ons exclusief transportkosten, is geen reeele vergelijking. Een duidelijke vergelijking is altijd het best te doen op basis van de leveringstarieven. De prijs die u betaalt per kWh en m3, bepaalt uiteindelijk of u voorderliger uit bent. Een termijnbedrag blijft slechts een voorschot op uw jaarnota.Uw reactie op de wijze hoe u onze informatie en het bezoek heeft ervaren, nemen we mee om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Het is immers absoluut niet onze insteek geweest u onvolledig te informeren. Groet,
  Mike, medewerker Eneco
 2. Auteur
  Anoniem
  Datum
  Ik hoop dat klantenwervers van Eneco in de toekomst mensen volledig voorlichten over de te leveren energie en dat Eneco hun personeel of ingehuurd personeel hierover duidelijk instrueerd.

Deze klacht is gesloten

Ook een klacht indienen over Eneco?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen