Klacht Leidse Onderwijsinstellingen: Beëindiging opleidingsovereenkomst

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 282328
Gebruiker
Talula
Datum
6 reacties

Details

De klacht

In een eerder stadium heb ik de LOI meermalen benaderd aangaande mijn opleiding. Telkens heb ik een ontvangstbevestiging ontvangen, maar nimmer een sluitende inhoudelijke reactie. Na meer dan twee maanden op een inhoudelijke reactie te wachten, ben ik tot de slotsom gekomen dat ik de overeenkomst wens te beëindigen zonder daartoe nog een bedrag verschuldigd te zijn. Op 29 mei 2017 ben ik door de LOI ingeschreven voor de opleiding HBO Bachelor Accountancy.
Er is toen geen enkele melding gemaakt van een op handen zijnde verandering in de voorwaarden. De gehele gang van zaken doet denken aan het op verkeerde voorwendselen laten inschrijven voor een opleiding. Omdat de informatie enkel op de LOI-campus was gemeld, was deze informatie voor een willekeurige derde als ikzelf niet raadpleegbaar. Deze informatie werd voor mij pas inzichtelijk op 24 juni 2017. Voor een kosteloze annulering geldt een periode van 14 kalenderdagen.
Omdat mij de informatie ruim na de termijn van 14 kalenderdagen bereikte was een kosteloze beëindiging niet meer mogelijk. Zij kan haar eigen tekortkoming dan ook niet op mij verhalen en dat doet de LOI nu wel.
Verder was ik van de ene op de andere dag mijn vrijstellingen kwijt. Ook bleek later dat behaalde punten deels verdwenen waren. Ik zou zelfs mijn Propedeuse opnieuw moeten behalen terwijl ik die net in augustus 2017 had ontvangen.
Vragen per e-mail hierover op 18 september 2017, 30 september 2017 en 7 oktober 2017 zijn onbeantwoord gebleven.
De LOI heeft tussentijds alle voorwaarden en omstandigheden eenzijdig gewijzigd zonder mij daarover bij de inschrijving op 22 mei 2017 te informeren. Wel ontving ik bij mijn reactie een brief van een derde. De brief ging over de vele malen dat de persoon getracht had de onderwijsovereenkomst te beëindigen en een afrekening van zijde van de LOI te ontvangen. Dit was uiteindelijk gelukt maar de automatische incasso bleef maar doorlopen.
Het lijkt mij niet de bedoeling dat vertrouwelijke informatie op deze manier bij derden terecht komt. De LOI schendt daarin de wet op de privacy wat mijns inzien een kwalijke zaak is. Dit bevestigt wel mijn gedachten over uw instelling. Ook hier leek de communicatie en de uitvoering niet op een lijn te liggen met die van uw klant. En ook deze klant heeft te maken met onterechte afschrijvingen.

Omdat mijn volledige klachtenbrief teveel karakters bevat zal ik deze als bijlage toevoegen. Graag deze brief in behandeling nemen.

De oplossing

Ik heb tot op heden geen bevestiging/reactie ontvangen op de punten genoemd in mijn e-mail/aangetekende brief d.d 22 oktober 2017.

Ik verzoek u daarom nogmaals de machtiging tot overmaking van het bedrag aan lesgeld in te trekken, verder geen incasso’s meer te doen en mij hiervan een schriftelijke bevestiging te sturen (zie aangetekende brief d.d 22 oktober 2017);
- Ik verzoek een retournering van betalingen vanaf 1 september 2017;
- Ik verzoek u om binnen 14 dagen na dagtekening een schriftelijk stuk met als inhoud dat u akkoord gaat met de ontbinding van de overeenkomst, en
- Ik verzoek u mij geen lesmateriaal, meer toe te zenden.

6 reacties

 1. Auteur
  Talula
  Datum
  Tot op heden heb ik nog geen enkele reactie ontvangen van de LOI. Graag hoor ik wat de status is van mijn klachtenbureau en wanneer ik ongeveer een reactie kan verwachten.
 2. Auteur
  Talula
  Datum
  Klachtenbureau=klachtenbrief
 3. Auteur
  Talula
  Datum

  Inmiddels een uitgebreide reactie ontvangen.

  Echter, ook nu raakt de LOI de kern van het probleem niet. U raakt slechts de rand.

  Ik zal het probleem nog eenmaal schetsen:

  Ten tijde van mijn inschrijving was er bij uw organisatie informatie voorradig die niet medegedeeld is. Op basis van de mij medegedeelde informatie heb ik mij toen ingeschreven. Uw organisatie heeft daarmee niet voldaan aan de zorgplicht en informatieve plicht.

  Alle excuses van uw zijde helpen niet om een passende oplossing te vinden.

  Had ik namelijk notie gehad van de komende wijzigingen dan had ik mij niet ingeschreven.

  Ook heb ik al een aantal malen aangegeven te willen stoppen. Uw relaas ziet er echter steeds op toe dat mijn lidmaatschap blijft bestaan. Dit wil ik duidelijk niet!

  Kortom:

  Ik wens een schriftelijke bevestiging dat ik ben uitgeschreven.

  Daarnaast ben ik van mening dat ik niet verplicht ben het volledige studiegeld te voldoen. In een eerdere mail heb ik al een voorstel gedaan. Daar pessisteer ik bij.

  Indien ik wederom een trainerend antwoord krijg zal ik de zaak overdragen aan mijn rechtsbijstand.

  Dat uw organisatie in onrustig vaarwater terecht is gekomen, rechtvaardigt niet de opstelling die u hanteert. Dit kan nimmer op de schouders van een student worden afgewenteld.
 4. Auteur
  Talula
  Datum
  Waarschijnlijk hebben de enveloppe met acceptgiro's die ik vandaag in mijn brievenbus aan mocht treffen en mijn laatste e-mail elkaar gekruist.

  In ieder geval ben ik (zoals eerder gemeld) niet voornemens deze acceptgiro's te voldoen.

  Ten eerste lijkt het erop alsof de vraag om een schriftelijke bevestiging van mijn uitschrijving een vraag is die gelijk staat aan het vragen om een oplossing voor het probleem in het Midden-Oosten. Deze blijft namelijk steevast achterwege.

  Ten tweede heb ik al aangegeven dat ik mij wens uit te schrijven doordat ik van mening ben dat ik op basis van onvolledige en daardoor foutieve informatie een inschrijving heb verricht. Uit meerdere reactie van u en uw organisatie is dit naar voren gekomen. Ik ben dan ook van mening dat er sprake is van dwaling en dat ik mede daardoor geen betaling meer verschuldigd ben. Sterker nog, ik ben van mening dat ik zelfs recht heb op een deel van de al betaalde som. Daar hoor ik u en uw organisatie helaas niet over. Dus bij deze nog maar een keer onder de aandacht gebracht.

  Zodoende lijkt het mij duidelijk dat zolang er geen duidelijkheid is omtrent het standpunt van de LOI ik geen betaling verricht.

  Ten derde heb ik in mijn laatste e-mail al aangegeven dat ik het traineren meer dan moe ben. Naast het feit dat ik de klachtenorganisatie al heb ingelicht heb ik ook aangegeven dat ik overweeg de zaak uit handen te geven.

  Zelf ben ik van mening dat de zaak zonneklaar is (een duidelijk tegenargument heb ik nog niet gehoord van u of uw organisatie) en wil ik de zaak in der minne regelen. Echter, met de gehele opstelling van de LOI laat u mij dadelijk geen andere keuze.

  Hierbij deel ik u dan ook mede dat ik van u een duidelijk standpunt verwacht voor 25 december 2017. Zo niet dan zal ik in het nieuwe jaar de zaak overdragen.

 5. Auteur
  Talula
  Datum
  Dank voor uw bericht.

  In aanvulling op mijn eerdere mails wil ik opmerken dat ik een beroep doe op
  artikel 6:228 BW. Naar mijn idee is de aangegane overeenkomst vernietigbaar. Dit blijkt ook uit de wettekst.

  Via deze weg verzoek ik u dan ook de overeenkomst te vernietigen en mij het volledig betaalde bedrag aan lesgeld te retourneren.

  Graag ontvang ik van u een ontvangstbevestiging en ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

  Reactie LOI

  Uw bericht van 12 december is onder mijn aandacht gebracht.

  Hierbij laat ik u weten dat uw bericht door de Klachtenunit in behandeling wordt genomen en staat geregistreerd onder contactnummer xxxxxxx

  De Klachtenunit streeft ernaar u binnen uiterlijk 15 werkdagen na dagtekening van deze ontvangstbevestiging een inhoudelijke reactie te geven. Mocht u tussentijds nog vragen en/of aanvullingen hebben, kunt u reageren op dit bericht.

  Ik vertrouw erop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
 6. Auteur
  Leidse Onderwijsinstellingen
  Datum
  Beste I. Willems,

  Ik heb je berichten toegevoegd aan het dossier van de klachtenunit. Zij zullen uw klacht verder afhandelen.

  Met vriendelijke groet,
  Patricia
  LOI Webcare

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Talula
Datum
Uiteindelijke oplossing
Deel restitutie en einde van de overeenkomst. 31 januari 2018 restitutie nog steeds niet ontvangen. Eind december is toegezegd dat ik het binnen 10 dagen zou ontvangen. Vervolgens kreeg ik half januari 2018 een e-mail dat ivm mogelijkheid stonering ze het bedrag nog niet hebben overgemaakt. Automatische incasso zou ook stopgezet worden, dit heb ik uiteindelijk met medewerking van de bank zelf mogen doen omdat ik bevestiging kon overleggen van de LOI. Het wordt tijd dat de LOI zich eens aan zijn woord gaat houden. Graag bedrag per direct overmaken.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Leidse Onderwijsinstellingen?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen