Klacht ProVilla: Pro Villa heeft niet geleverd datgene dat wij overeen gekomen waren

Klachtnummer
# 17633
Gebruiker
Chiel Hooijmans
Datum
0 reacties

Details

Klacht

Ik wil hierbij graag klacht doen tegen Pro Villa, leverancier van kunstof kozijnen.

Ik heb van Pro Villa, een kunstofkozijnen leverancier. een aangetekende brief ontvangen waarin ik werd gesommeerd per direct een factuur te voldoen van een resterend deel van de kozijnen geleverd door Pro Villa. Deze factuur is door mij niet voldaan vanwege de ingebrekestelling van Pro Villa, en na herhaaldelijke emailwisselingen mijnerzijds, van het door hen geleverde kozijn en de boerendeur. Het probleem is het volgende.

Pro Villa heeft na een weloverwogen zoektocht mijnerzijds kunstof kozijnen mogen leveren daar zij, zo werd gesteld, precies konden leveren datgene dat ik wilde hebben. Deze kozijnen hadden in februari 2011 geleverd dienen te zijn zoals was overeen gekomen. Ten aanzien van deze nieuwe kozijnen had ik een belangrijke eis en die was dat alle verhoudingen, inclusief de boerendeur, hetzelfde zouden zijn als in de oude situatie. Pro Villa, in de persoon van de heer Hartogs (adviseur van de vestuging Nieuwengein), stelde dat zij dit konden levereren. Bij de levering van deze boerendeur bleek deze af te wijken van datgene ik had besteld. Deze afwijking is, nog voor de installatie van de boerendeur, door zowel de installateurs als mijzelf gemeld aan Pro Villa (in de persoon van de heer Hartogs). Bij zowel de installateurs als Pro Villa, in de persoon van de heer Hartogs, is door mij aangegeven dat ik de geleverde boerendeur NIET accepteerde en NIET geplaatst wilde hebben. De installateurs hebben deze foutief geleverde boerendeur in overleg met Pro Villa, zo stelden zij, echter toch geplaatst. Omtrend de niet acceptatie van de geleverde kan en was ook geen misverstand met Pro Villa, in wederom de persoon van de heer Hartogs.

Na de installatie is, in een poging een juiste boerendeur geleverd te krijgen, onderzoek gedaan hoe een en ander heeft plaats kunnen vinden. Pro Villa, wederom in de persoon van de heer Hartogs, heeft vast gesteld dat er een communicatiestoornis was geweest tussen de heer Hartogs en de producent. Mij is door de heer Hartogs medegedeeld dat de leverancier van de boerendeur de verhoudingen in de door mij bestelde boerendeur niet mooi had gevonden en dit via email had gecommuniceerd met Pro Villa. Pro Villa zou, zo stelde heer Hartogs, op die email niet gereageerd hebben danwel abusievelijk in een onachtzaam ogenblik toestemming hebben gegeven aan de producent voor die wijziging waarna die producent, zonder dat ik daarvan in ieder geval kennis droeg of toestemming heb gegeven, een aangepast exemplaar geproduceerd hebben. Ik heb dus in in ieder geval deze wijziging geen enkele zeggenschap gehad en/of toestemming gegeven.

De producent van de kozijnen en de heer Hartogs zijn in de poging alsnog het bestelde exemplaar geleverd te krijgen nog op huisbezoek bij mij geweest. Technisch bleek het toen mogelijk een boerendeur te produceren welke voldeed aan de verhoudingen zoals door mij besteld. Bij dit huisbezoek leek een ieder daartoe ook bereid. De verhoudingen van de te leveren boerendeur stonden dus reeds vast. Ik zou v.w.b. het uiterlijk nog een aantal foto’s aanleveren zoals ik dat uiterlijk graag zou zien. Ik heb die foto’s ook aangeleverd.

Na het voldoen aan mijn deel van de afspraak werd het echter lange tijd ijzig stil. Na verloop van tijd heb ik contact opgenomen met Pro Villa in de persoon van de heer Hartogs waarbij ik mijn dalende vertrouwen in Pro Villa en het vertrouwen in een goede afloop heb uitgesproken. Op enig moment in dit traject heb ik na verloop van lange tijd en na herhaalde pogingen mijnerzijds Pro Villa in gebreke gesteld de samenwerking met Pro Villa opgezegd. Pro Villa wilde of kon niet voldoen aan het leveren van een boerendeur zoals afgesproken binnen een redelijke termijn.

Pro Villa, in de persoon van de heer Hartogs, gaf vervolgens aan dat zij, Pro Villa, een geschil hadden met de producent van mijn kozijnen welke, op dat moment, leek te resulteren tot de beeindiging van de samenwerking met die producent. Of er een beeindiging van de samenwerking met die producent heeft plaats gevonden is mij verder niet bekend. Ondanks mijn eerdere opzegging heb ik Pro Villa toegestaan nog een ultieme poging te ondernemen de afgesproken boerendeur geproduceerd en geinstalleerd te krijgen. Na verloop van wederom zo’n 2 maanden zonder dat ik van enige voortgang in kennis werd gesteld heb ik uiteindelijk mijn vertrouwen in Pro Villa opgezegd, Pro Villa in gebreke gesteld en onze samenwerking beeindigd. De heer Hartogs, zo stelde hij, begreep dit.

Over de foutief en niet geaccepteerde geleverde boerendeur bestond met de heer Hartog, tot op heden, geen misverstand. Ik, zo stel ik, ben geen partij geweest in een probleem tussen Pro Villa en de producent van mijn kozijnen wat heeft geresulteerd in de foutief en niet geaccepteerde boerendeur.

Pro Villa veronderstelde in hun brief van 15 december 2012 dat ik ruimschoots in de gelegenheid was gesteld om een oplossing in de vorm van een aangepaste boerendeur te overleggen en te accepteren maar dat ik dat niet had gedaan. De afspraken echter die ik met Pro Villa had gemaakt om tot een juiste boerendeur te komen is Pro Villa echter niet nagekomen. Pro Villa is dus ook bij een poging alsnog een juiste boerendeur te leveren in gebreke gebleven. Ik heb dus in tegenspraak tot wat Pro Villa stelde in hun brief van 15 demcember 2012, altijd en adequaat gereageerd op berichten ondanks dat Pro Villa afspraken bij herhaling niet nakwam.

Met Pro Villa, in de persoon van de heer Hartog, was ik overeen gekomen een andere leverancier te zoeken die een boerendeur kan leveren zoals in eerste aanleg overeen gekomen met Pro Villa. Ondanks het herhaaldelijk niet nakomen van overeen gekomen afspraken en mijn herhaaldelijke melding van het opzeggen van de samenwerking met Pro Villa heb ik de heer Hartogs toch verzocht om de gegevens van de leverancier van mijn kozijnen zodat ik met hen een aangepast kozijn overeen zou kunnen komen. Tot op heden heb ik deze gegevens echter niet mogen ontvangen. Ik heb namelijk in z’n geheel geen reactie mogen ontvangen op dat verzoek.

Middels een aangetekend schrijven ben ik voornemens Pro Villa, nogmaals, in gebreke te stellen daar Pro Villa niet heeft geleverd datgene wij overeen gekomen waren.

Pro Villa stelde in de brief van 15 december 2012 dat ik niet gereageerd zou hebben op hun verzoek de geleverde boerendeur aan hen terug te leveren en evenmin dat ik niet geaccepteerd zou hebben een oplossing voor een andere boerendeur. Zoals hiervoor vermeld is het Pro Villa die zich bij een poging een juiste deur vast te stellen zich niet aan afspraken heeft gehouden. Omtrent het terug leveren van de geplaatste boerendeur stel ik dat het terug leveren van de geleverde boerendeur is mijnerzijds geen probleem hoeft te zijn. Pro Villa dient in dat geval dan echter wel, gelet op het feit dat zij zelfstandig heeft besloten de niet geaccepteerde boerendeur tegen mijn uitdrukkelijke wens toch te installeren, de oude situatie te herstellen en eventueel ontstane schade te herstellen. Ik zou o.a. graag horen of dit laatste een handige keuze zou zijn?

Ik heb Pro Villa gemeld dat de zaak inmiddels aanhangig is gemaakt bij de consumentenbond en daartoe o.a. een klacht ingedient bij die bond (lees deze klacht).

Pro Villa stelde in hun brief van 15 december 2012 dat ik niet gereageerd zou hebben op eerdere aan mij gestuurde facturen verstuurd door Pro Villa. Dit is pertinent onjuist. Ik ben uiteraard niet op de hoogte van de communicatie binnen Pro Villa maar ik heb Pro Villa vanaf het prille begin tot de laatste factuur gecommuniceerd met de heer Hartogs die werkzaam is bij Pro Villa. In hoeverre de heer Hartogs mijn reacties heeft gecommuniceerd weet ik dus niet. Mijn reacties zijn desgewenst beschikbaar.

Gewenste oplossing

Ik heb Pro Villa in gebreke gesteld en wil het resterende deel van de factuur (de nu nog openstaande factuur) niet betalen. Pro Villa heeft niet geleverd datgene dat er besteld was en Pro Villa is ruimschoots in de gelegenheid gesteld het bestelde alsnog te leveren echter zonder resultaat. Ik wil de gegevens van de producent zodat ik zelf een vervangende deur kan laten produceren.
Pro Villa wil het geleverde kozijn en de boerendeur retour. Ik zou het liefst niet toe willen stemmen daar zij ondanks mijn expliciete verzoek die niet te plaatsen dit wel gedaan hebben.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat ProVilla hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over ProVilla?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Stuur een juridische brief of e-mail

  2. Bel onze juridisch expert

  3. Laat ons voor je bemiddelen