Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

a. We hechten veel waarde aan een respectvolle manier van communiceren. Daar horen de goede sfeer op deze website en de digitale veiligheid van alle bezoekers onlosmakelijk bij. Er is daarom een aantal bindende huisregels en voorwaarden van toepassing op de communicatie op Klachtenkompas.

b. Klachtenkompas behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden. Klachtenkompas mag alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Artikel2. Aansprakelijkheid

a. Je bent persoonlijk aansprakelijk voor alle gevolgen van je activiteiten op Klachtenkompas, waaronder rechtstreekse of indirecte schade die andere gebruikers of derden hebben geleden. Je bent tevens aansprakelijk voor onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van je inloggegevens. Door gebruik van Klachtenkompas aanvaard je de verplichting tot schadeloosstelling van de Consumentenbond, als de Consumentenbond schade lijdt ten gevolge van enige overtreding van deze Gebruikersvoorwaarden.

b. Klachtenkompas sluit alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de inhoud op Klachtenkompas. Klachtenkompas is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te gebruiken en/of te raadplegen.

c. Klachtenkompas garandeert geen oplossing op de geplaatste klacht. Klachtenkompas spant zich in om, voor zover alle gegevens aanwezig zijn, de geplaatste klacht onder de aandacht te brengen bij het bedrijf. Klachtenkompas is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor de wijze waarop het bedrijf de klacht behandelt.

Artikel 3. Registratie

a. Voordat je op de website een bijdrage kunt plaatsen, moet je je registreren en inloggen. Als je je niet registreert, kun je de website natuurlijk wel bezoeken, maar geen bijdragen plaatsen.

b. Met je registratie ga je akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden die op alle websites van de Consumentenbond van toepassing zijn.

Artikel 4. Gedragsregels

a. Op Klachtenkompas kunnen klachten en/of ervaringen van consumenten over professionele verkopers en dienstverleners geplaatst worden.

b. Onderstaande klachten kunnen niet op het klachtenkompas worden geplaatst:

c. Klachtenkompas behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die:

Het is niet toegestaan om:

Artikel 5. Gevolgen bij onjuist gebruik

a. Als wij gebruik constateren dat in strijd is met deze Gebruikersvoorwaarden behouden wij ons het recht voor om je bijdrage aan te passen en/of te verwijderen. Ook kunnen wij je verzoeken je klacht zelf aan te passen en/of concreter te maken. Bij ernstig misbruik kunnen wij besluiten je account te blokkeren.

Artikel 6. Wijziging van deze voorwaarden

a. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen.